Zaključna dela na daljavo v času ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19

NAVODILO ZA ZAGOVORE ZAKLJUČNIH DEL NA DALJAVO
 

V času trajanja odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekajo zagovori zaključnih del na daljavo ob smiselni uporabi zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru in Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

 • Zagovor zaključnega dela na študijskem programu prve in druge stopnje
 1. Študent pošlje mentorju (in morebitnemu somentorju) zaključno nalogo v .pdf-obliki ter izpolnjeno Izjavo o ustreznosti zaključnega dela in Poročilo detektorja podobnih vsebin (DKUM poročilo) na e-naslov.
 2. Mentor (in morebitni somentor) poda(ta) soglasje, in sicer tako, da študentovo elektronsko sporočilo pošlje(ta) referatu in študentu, v katerem jasno zapiše(ta), da je zaključno delo izdelano v skladu z odobreno temo zaključnega dela, mentorjevimi/somentorjevimi navodili ter da je/sta preveril/‐a in pregledal/‐a poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli in potrjuje/ta, da je zaključno delo ustrezno (priloga 3– Izjava o ustreznosti zaključnega dela).
 3. Referat nato preveri, ali ima študent opravljene vse obveznosti po študijskem programu, ali je tema zaključnega dela ob oddaji še veljavna in če študent nima odprtih finančnih obveznosti do fakultete.
 4. V primeru izpolnjevanja pogojev za zagovor referat po e-pošti posreduje mentorju in predstojniku katedre študentovo zaključno delo in predlog za imenovanje komisije.
 5. Predstojnik katedre na predlog mentorja (in morebitnega somentorja) v roku 3 delovnih dni imenuje komisijo za zagovor zaključne naloge ter se s člani komisije dogovori za termin zagovora. Zagovor se zaradi izrednih okoliščin izvede na daljavo. Predstojnik pri članih komisije in študentu preveri, ali so izpolnjeni pogoji za konferenčni/video zagovor preko MS Teams. V kolikor so pogoji izpolnjeni, predstojnik pošlje izpolnjen predlog za imenovanje komisije za zagovor po e-pošti v referat za študentske zadeve. Ker je v skladu s pravilniki zagovor zaključnega dela javen, je potrebno podatek o zagovoru zaključnega dela javno objaviti na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru s pripisom, da si lahko interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco (interesent pošlje referatu za študentske zadeve PF UM elektronsko sporočilo, na podlagi katerega se mu dodeli dostop ter morebitne podrobnosti glede zagovora na daljavo).
 6. Referat pošlje dekanici PF UM predlog za imenovanje komisije in sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela.
 7. Po potrditvi dekanice PF UM referat po e-pošti pošlje članom komisije in študentu zaključno nalogo v .pdf-obliki, sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela ter postopek zagovora zaključnega dela.
 8. Predsednik komisije poskrbi za izvedbo zagovora, pridobi soglasja ostalih članov komisije (kar nadomesti njihove podpise na zapisniku) po elektronski pošti ter pošlje (če je možno vsaj s svojim podpisom opremljen) skeniran zapisnik po e-pošti v referat.
 9. Referat zaključi zapis o zaključnem delu v AIPS-u ter za diplomanta pripravi dopis o zaključku vseh študijskih obveznosti na študijskem programu, na katerega je bil ta vpisan. Diplomantu se izda začasno potrdilo o diplomiranju (.pdf-oblika) ter se mu ga pošlje po elektronski pošti (@student.um.si). V izjemnih primerih se na prošnjo diplomanta temu izda tudi originalno potrdilo o diplomiranju, a ne prej kot v 15 dneh od dneva zagovora zaključnega dela. O izjemnih primerih odloča vodstvo PF UM. Vsem diplomantom, ki ne potrebujejo originalnega potrdila o diplomiranju v času, ko veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, se originalno potrdilo o diplomiranju pošlje 8 dni od preklica ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.
 10. Trdo vezavo zaključnega dela z vsemi prilogami pošlje diplomant na naslov: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska 9, 2000 Maribor, in sicer po prenehanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.
   
 • Zagovor zaključnih del na študijskem programu tretje stopnje
 1. Pri zagovoru doktorske disertacije na daljavo se smiselno upoštevajo navodila za zagovor zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje, pri čemer se katedre, komisija za predhodno oceno doktorske disertacije, pristojna komisija PF UM in Senat PF UM sestanejo preko videokonference.