Naši profesorji na domačih konferencah

LETO 2017
 

 • HOJNIK Janja, Slovenski jezik v Evropski uniji : med pravno zavarovano vrednoto in oviro za enotno delovanje trga: prispevek na simpoziju Jezikovna politika Republike Slovenije, Pleteršnikovi dnevi, Pleteršnikova domačija, Pišece, 13. 9. 2017.
   
 • HOJNIK Janja, Regulatory challenges of sharing economy in the field of tourism : lecture in panel "Collaborative Economy: Sharing, Cooperation or simply Business", Bled Strategic Forum "New realities", Tourism panel: "Collaborative Economy: Sharing, Cooperation or simply Business?", 5. september 2017, Bled.
   
 • VRENČUR Renato, Civilnopravno varstvo lastninske pravice v zvezi z gradnjo javnih cest ter druge GJI s pregledom in komentarjem najnovejše sodne prakse : predavanje, 1. Simpozij Gospodarske javne infrastrukture, Maribor, 14.06.2017.
   
 • BREZOVNIK Boštjan, Ustavna pravica do pitne vode in oskrba s pitno vodo v občinah : predavanje, Dnevi javnega prava 2017, "Pravo in management v javnem sektorju", 6. junij 2017.
   
 • KNEZ Rajko, MATIČKO Tadej, Zavarovanja na področju varstva okolja - prostor za zavarovalništvo in partnerstvo z državo in (družbenim) okoljem = Insurance products in the field of environmental protection - room for the insurance industry and partnership with the state and the (social) environment. V: Moderne prodajne poti v zavarovalništvu = Modern sales channels in the insurance industry. Zavarovalništvo - partner države ali država - partner zavarovalništva = Insurance industry - a partner of the state or the state - a partner of insurance industry, 24. dnevi zavarovalništva v Sloveniji, Portorož, 1. in 2. junij 2017.
   
 • VRENČUR Renato, Izbrisna tožba pri izpodbijanju prodaje zaradi kršitve predkupnih pravic : predavanje, Stvarnopravni dnevi 2017, 31. maj - 1. junij 2017, Ljubljana.
   
 • ŠEPEC Miha, Introduction to Directive 2014/41/EU : vabljeno predavanje, konferenca v okviru projekta LIVE-FOR "Adoption of Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order (EIO): Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensics", pod okriljem organizacije Eurojust, v organizaciji Instituta Jožef Štefan, 30.5.2017, Ljubljana.
   
 • KNEZ Rajko, Free movement of lawyers in the EU = Prost prehod odvetnikov v EU : predavanje, 25. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije = 25th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 18-20. maj 2017, Portorož.
   
 • IVANJKO Šime (konzultant), ŠOŠIĆ Miha (konzultant), DEŽMAN Zlatko (konzultant), HOLCMAN Borut (konzultant), TURINEK Mojca (konzultant). Gospodarsko kazensko pravo in kaznivo dejanje zlorabe položaja : sodelovanje na okrogli mizi, 25. Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 18.-20. maj 2017.
   
 • ŠOŠIĆ Miha, Načelo ne bis in idem v prekrškovnem postopku : predavanje, 12. dnevi prekrškovnega prava, 11. in 12. maj 2017, Bled.
   
 • RIJAVEC Vesna, Zdravniška napaka. V: XV. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava : 13. - 14. april 2017, Portorož.
   
 • KRANJC Vesna, 12. in 13. 4. 2017, Veliki kongres javnega naročanja, Zavarovanja za pravočasno izpolnitev pogodbe o javnem naročanju.
   
 • DRNOVŠEK Klemen, 12. in 13. 4. 2017, Veliki kongres javnega naročanja, Uporaba ZJN-3 pri poslih v zvezi z nepremičninami.

 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Medicina vs. zdravilstvo - neustreznost pravne terminologije v slovenskem prostoru in posledice : predavanje, Konferenca Združenja integrativne medicine Slovenije na mednarodnem sejmu Medical, Gornja Radgona, 8. 4. 2017. 2017.

 • VRENČUR Renato, Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja : predavanje, Prestrukturiranje podjetij - bančnih dolžnikov v organizaciji ZBS - Združenje bank Slovenije, 7. april 2017.

 • VRENČUR Renato, Problematika stvarnega in zemljiškoknjižnega prava v povezavi z insolvenčnimi postopki in pritikline: predavanje, Šola insolvenčnega prava 2017, 27.- 29. marec 2017, Portorož.

 • RIJAVEC Vesna, Primerjalno pravni prikaz izvršilnega postopka v državah EU : predavanje, Izvršilna šola 2017, 27.- 29. marec 2017 in 8.-10. maj 2017, Portorož.

 • VRENČUR Renato, Izvršba v povezavi z ZK vpisi (6. člen SPZ): predavanje, Izvršilna šola 2017, 27.- 29. marec 2017 in 8.-10. maj 2017, Portorož.

 • HOJNIK Janja, Izzivi četrte industrijske revolucije za regulacijo medicinskih pripomočkov v EU. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor.

 • KRALJIĆ Suzana, Zdravstvena pismenost kot ključni element za varnost pacientov in zdravstvenih delavcev. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor.

 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Varnost pacientov in omejitve terapevtske svobode zdravnika. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor.

 • SENČUR PEČEK Darja, DRNOVŠEK Klemen, Pravica do stavke in zagotavljanje varnosti pacientov. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor.

 • KNEZ Rajko, Pravni vidiki vplivov škodljivih ravnanj v okolju na zdravje ljudi: predavanje, 26. Posvetovanje: Medicina, pravo & družba na temo: "Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev", 23. in 24. marec 2017, Univerza v Mariboru, Maribor.

 • KOCBEK Marijan, Odgovornost organov obvladujoče in odvisnih družb za škodljiva navodila: vodja sekcije in vabljeno predavanje, Aktualna vprašanja gospodarskega prava, 22. in 23. marec 2017, Pravna fakulteta v Ljubljani.

 • PRELIČ Saša, Odgovornost organov vodenja in nadzora v zvezi s statusnimi preoblikovanji: predavanje, Aktualna vprašanja gospodarskega prava, 22. in 23. marec 2017, Pravna fakulteta v Ljubljani.

 • VRENČUR Renato, Ali ima predkupni upravičenec upravičenje uveljavljati predkupno pravico, ko lizingojemalec uresniči odkupno pravico na podlagi pogodbe o finančnem lizingu?: predavanje, Aktualna vprašanja gospodarskega prava, 22. in 23. marec 2017, Pravna fakulteta v Ljubljani.

 • KNEZ Rajko, Sistemska shema okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj : predavanje na seminarju "Varstvo okolja, Pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj pri gradnji objektov", 7. februar 2017, Ljubljana.
   

LETO 2016

 

 • SENČUR PEČEK, Darja, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 921-934. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo.
   
 • VRENČUR, Renato, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1126-1135. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja.
   
 • KRANJC, Vesna, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1192-1202. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročilu.
   
 • ŠOŠIĆ, Miha, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1272-1281. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Ali je postopek odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit.
 • RIJAVEC, Vesna, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1351-1364. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Evropsko potrdilo o dedovanju.
   
 • IVANC, Tjaša, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1365-1382. [COBISS.SI-IDDnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož . Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom : pomen evropske Uredbe o dedovanju.
 • SENČUR PEČEK Darja, vodja plenarne sekcije Za koga velja delovno pravo in prispevek z naslovom Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika na XI. Dnevih delovnega prava in prava socialne varnosti v Portorožu, dne 2. in 3. junija 2016.

 • BREZOVNIK, Boštjan. Regulacija lekarniške dejavnosti. V: BREZOVNIK, Boštjan (ur.). Konferenčni zbornik, Izvajanje lokalnih javnih služb (31. maj 2016, Ljubljana, Slovenija). Maribor: Pravna fakulteta: = LeXonomica Press, 2016, str. 53-77.
   
 • HOJNIK, Janja. Nacionalni predpisi glede prodaje alkoholnih pijač kot ovira prostega pretoka blaga v EU. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Pravo, ekonomija in vino : (konferenčni zbornik), 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016, str. 55-89, doi: 10.18690/9789616399791.55-89.
   
 • KERESTEŠ, Tomaž. Vino in zaščita potrošnikov. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Pravo, ekonomija in vino : (konferenčni zbornik), 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016, str. 135-153, doi: 10.18690/9789616399791.135-153.
   
 • REPAS, Martina. Označbe geografskega izvora za vina in znamke - stične točke in konflikti. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Pravo, ekonomija in vino : (konferenčni zbornik), 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016, str. 155-178, doi: 10.18690/9789616399791.155-178.
   
 • HOJNIK, Janja. Trnova pot do enotne pravne ureditve azila v EU. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia), 25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016, str. 9-28, doi: 10.18690/9789616399760.9-28.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Religijska, duhovna in kulturna raznolikost v zdravstveni oskrbi. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia), 25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016, str. 45-55, doi: 10.18690/9789616399760.45-55.
   
 • SAMEC BERGHAUS, Nataša, FELICIJAN PRISTOVŠEK, Rok. Nova dognanja o odškodninski odgovornosti zdravnika. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia), 25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016, str. 109-125, doi:10.18690/9789616399760.109-125.
   
 • KRALJIĆ, SuzanaDRNOVŠEK, Klemen. Fetus: to be or not to be a subject - that is the question = Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.). Zbornik predavanj = Conference proceedings, Mednarodna znanstvena konferenca Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi, Maribor, 16. junij 2016. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016, str. 182-185.
   
 • KNEZ, Rajko. From curricula analysis to implementation of the master programme : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, Final Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences": The achievements of the InterEULawEast Tempus Project as contribution to the European High Education area and impelementation of the best Bologna standards, July 4-5, 2016 Maribor, University of Maribor, Faculty of Law. 2016.
   
 • DRNOVŠEK, Katja. The impact of language barriers on cross-border evidence taking : lecture at the conference "Strengthening the Rule of Law in the EU", The Central European Law Conference for Students (CELCOS), University of Maribor, Faculty of Law, 31 March - 2 April 2016. 2016.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. lnternationale Adoption - gefahrdet die Korruption das noble Ziel? : lecture at the scientific symposium "Corruption - a deviation or an inherent part of human society? Some legal considerations, 8 June 2016, University of Ljubljana, Faculty of Law, Ljubljana. 2016.
   
 • ŠOŠIĆ, Miha. The ne bis in idem principle in EU law : lecture at the conference "Strengthening the Rule of Law in the EU", The Central European Law Conference for Students (CELCOS), University of Maribor, Faculty of Law, 31 March - 2 April 2016. 2016.
   
 • BREZOVNIK, Boštjan. Odprta vprašanja nomotehnike v občinskih predpisih : predavanje, XIV. Nomotehnični dnevi, 25. maj 2016, v zlati dvorani na Pravni fakulteti v Ljubljani.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Posvojitev v luči sodobnih primerjalnopravnih izzivov, dobrih praks in pasti : predavanje, strokovni posvet Posvojitve in urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnosti - kaj prinaša predlog družinskega zakonika in morebitne nove rešitve, 20. 9. 2016, Brdo pri Kranju.
   
 • RIJAVEC, Vesna. Procesnopravno urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnost : predavanje, strokovni posvet Posvojitve in urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnosti - kaj prinaša predlog družinskega zakonika in morebitne nove rešitve, 20. 9. 2016, Brdo pri Kranju.
   
 • KERESTEŠ, TomažREPAS, Martina. Public policy in Brussels I regime: yesterday, today and tomorrow = Javni red v ureditvi BU I: včeraj, danes, jutri : predavanje, 24. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, 19., 20. in 21. maj 2016, Portorož.
   
 • KNEZ, Rajko. Sintomija razvoja postopka predhodnega odločanja Sodišča EU : predavanje, Šola evropskega prava od 9. do 10. maja 2016 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. 2016.
   
 • HOJNIK, Janja. Roparske revije v znanosti : vabljeno predavanje na strokovnem posvetu "Priložnosti in pasti elektronskih revij", 4. februarja 2016 v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.
   
 • HOJNIK, Janja (diskutant). Delovni posvet premierja dr. Cerarja o prihodnosti EU in Slovenije v njej : sodelovanje na posvetu, petek, 26. avgusta 2016, Vladna palača, Gregorčičeva 20 (soba 72), Ljubljana. Ljubljana, 2016.
   
 • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, VEINGERL ČIČ, Živa, SENČUR PEČEK, Darja. Medgeneracijsko sodelovanje - 2. del. Temeljna določila o obveznostih delodajalca za zagotovitev varnega in zdravega dela ter promocije zdravja na delovnem mestu. Pomen zakonske ureditve, panožnih in podjetniških kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca : predavanja v okviru seminarja "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja", Ljubljana, 18., 25. maj in 1. junij 2016.
   
 • BRGLEZ, Milan (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant), MARKEŠ, Janez (diskutant), ŽAGAR, Mitja (diskutant), MURGEL, Jasna (diskutant). Omizje o begunski problematiki : okrogla miza, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 13. april 2016.
   
 • BRGLEZ, Milan (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), SANCIN, Vasilka (diskutant). Omizje s pravniki o problematiki migracij : okrogla miza, klub SMC, 21. marca 2016 v konferenčnem centru City, Ljubljana.
   
 • BREZOVNIK, Boštjan. Participativni proračun in udeležba občank in občanov pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni s teoretičnih in praktičnih vidikov : predavanje na javni tribuni v organizaciji Svetniške skupine SMC Celje in Lokalnega odbora Iniciative za demokratični socializem Celje - koalicije Združena levica, v ponedeljek, 6. junija 2016 ob 17:00 v prostorih Osrednje knjižnice Celje, Celje.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva : avtorsko predavanje na strokovnem seminarju "Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva v enem licenčnem obdobju" za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, 6. maja 2016 v Mariboru. 2016.
   
 • PROSTOR, Jerneja. Prenehanje gospodarskih subjektov in likvidacija. Stečaj. Prisilna poravnava s finančnim prestrukturiranjem : predavanja pri predmetu Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti, izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 26. 5. 2016. 2016.
   
 • SAMEC BERGHAUS, Nataša (diskutant), KREFT, Samo (diskutant), PUC, Martina (diskutant), BORKO, Elko (diskutant), PAPUGA, Petar (diskutant), JERMAN, Igor (diskutant), FLIS, Ivica (diskutant), PAŠKULIN, Roman (diskutant). Učinkovitost zdravilstva : okrogla miza, 2. kongres združenja integrativne medicine Slovenije, 16. 4. 2016, Gornja Radgona.
   
 • VRENČUR, Renato. Urejanje položaja javnih infrastrukturnih omrežij na tujih zemljiščih : seminar za občine, državne organe ter upravljavce javnih infrastrukturnih omrežij, 24.5.2016 v Mariboru, Best Western Plus hotel Piramida.
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. Zakonite in nezakonite oblike dela : strokovno predavanje članom Pravniškega društva v Mariboru, 7. aprila 2016, na Pravni fakulteti v Mariboru. 2016.