Oglasna deska

Spremembe pri ocenjevanju in strukturi pisnega izpita pri predmetu kazensko materialno pravo

Datum objave: 18.02.2017 | Datum poteka: 30.09.2017

Novica je potekla!

Za namene študijskega leta 2016/17 je bil spremenjen učni načrt predmeta Kazensko materialno pravo. Zaradi tega študente opozarjamo, da bo izvedba predavanj in vaj ter struktura pisnega izpita podvržena ustreznim spremembam.

Ocena bo v skladu z novim učnim načrtom najprej sestavljena iz ocene, pridobljene na pisnem delu izpita (80%), preostanek pa bo predstavljala ocena, ki jo je študent pridobil na pisnem kolokviju (20%). Kolokvij se bo izvedel kot sestavni del vaj. Potekal bo za vse tri skupine hkrati, in sicer v četrtek, 6. 4. 2017, ob 17:00. Prijava na kolokvij bo možna na portalu e-študij. Vsebinsko se bo kolokvij nanašal na celotno obravnavano snov do steka kaznivih dejanj (Bavcon in drugi, Kazensko pravo, splošni del, Ljubljana 2013, str. 210).

Pristop h kolokviju je priporočljiv tudi za študente, ki so vaje obiskovali že v preteklih letih, saj bo v nasprotnem primeru njihova ocena iz pisnega kolokvija ocenjena z 0%. Ocena kolokvija se bo torej med drugim upoštevala tudi pri naslednjih študentih, ki še niso opravili izpita pri kazenskem materialnem pravu: (a) študenti drugega letnika B1; (b) študenti tretjega letnika B1; (c) študenti, ki se ponovno vpisujejo v prvi letnik B1, pa so vaje pri predmetu kazensko materialno pravo obiskovali že prejšnje leto; (d) za študente brez statusa, če študijske obveznosti opravljajo opravljajo proti plačilu.

Za študente, ki vaje pri predmetu Kazensko materialno pravo v letu 2016/17 obiskujejo prvič, je pogoj za pristop k izpitu tudi 70% udeležba na vajah. Za študente, ki so vaje obiskovali že v preteklih letih, udeležba na vajah ni pogoj za pristop k pisnemu delu izpita. V zvezi s tem glej sklep senata o udeležbi na vajah. http://www.pf.um.si/obvestila/sklep-senata-udelezba-na-vajah/

Naj opozorimo, da bo vsebinskim spremembam podvržena tudi struktura pisnega izpita. Eno od teoretičnih vprašanj se bo v prihodnje venomer nanašalo na vsebino, ki jo bo prof. dr. Korošec obravnaval na seminarjih. V letošnjem letu bo obravnavano medicinsko kazensko pravo.

Več informacij v zvezi s sestavo pisnega izpita in pogoji za pristop k pisnemu delu izpita lahko študenti pridobijo na predavanjih in vajah ter v času govorilnih ur.

asist. Jan Stajnko